Dne 25.3.2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo Spremembe in dopolnitve ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 

MKGP je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in različnimi ustanovami ter socialnimi partnerji pripravilo spremembe in dopolnitve ukrepov KOPOP in EK z namenom, da omogoči večjemu število KMG vstop v ta ukrep ob enem pa omogoči zasledovanje zastavljenih ciljev in lažjo izvedbo ukrepa.

Na področju vinogradništva so nastale naslednje spremembe:

VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov

 • Spremeni se obdobje uporabe feromonskih oziroma lepljivih vab – 1. maj do 15. avgust tekočega leta (pred spremembo 15. marec do 15. avgust tekočega leta);

VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi

 • Zahteva je z letom 2016 je postala izbirna zahteva (pred spremembo je bila obvezna zahteva).

VIN_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije

 • Zahteva se črtaker na tržišču ni na razpolago feromonskih dispenzorjev.

VIN_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod trtami)

 • Zahteva se lahko izvaja na delu GERK (pred spremembo na celem GERK). Pri tem je treba upoštevati, da se obseg površine med leti ne sme spreminjati (obseg površin, vključenih v zahtevo v prvem letu obveznosti – vstopna površina je treba ohranjati ves čas trajanja obveznosti, razen dovoljenega zmanjšanja oziroma povečanja površin).

 • Dopolnitev opisa zahteve: V okviru izbirne zahteve se plevele v vrstnem prostoru zatira brez uporabe herbicidov

VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov

 • Nova izbirna zahteva, v katero je mogoče vstopiti le še v letu 2016.

 • Pri izvajanju zahteve uporaba insekticidov ni dovoljena, razen za obvladovanje karantenskih škodljivih organizmov.

 • Višina plačila za vinograde z nagibom:

 • do vključno 35 %: 191,54 eura na ha letno;

 • nad 35 %: 270,74 eura na ha letno.

VIN_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino

 • Sprememba opisa zahteve:Zahteva se v posameznem letu izvaja v vsakem medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po trgatvi, vendar najpozneje do 30. maja tekočega leta, se izvede vzdrževanje ledine za ohranjanje ozelenitve tal v medvrstnem prostoru. Ruša v medvrstnih prostorih mora biti vedno v dobrem stanju. Po potrebi, oziroma v primeru poškodbe ozelenjene površine, se te površine doseje s primernimi kmetijskimi rastlinami v čisti setvi ali kot mešanice. Pod trtami je dopusten neozelenjen pas. Obvezna je dvakratna košnja oziroma mulčenje ozelenjenih površin, tudi na ozelenjenih brežinah teras, ki se opravi najpozneje do 15. oktobra tekočega leta. Prva košnja oziroma mulčenje mora biti izvedeno do 30. junija tekočega leta.

 • Zaradi spremembe se višina plačil določi glede na nagib za vertikalo in teraso in znaša za vinograde z nagibom:

 • do vključno 35 %: vertikala 217,45 eura na ha letno, terasa 278,68 eura na ha letno (pred spremembo 105,42 eura na ha letno);

 • nad 35 %: vertikala 392,02 eura na ha letno, terasa 516,66 eura na ha letno (pred spremembo 171,12 eura na ha letno).

VIN_MEDV: Pokritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino

 • Sprememba opisa zahteve:V okviru zahteve se mora v posameznem letu po trgatvi tla v vsakem medvrstnem prostoru ali na terasni ploskvi, ki ni pokrita z negovano ledino, zasejati s primernimi kmetijskimi rastlinami v čisti setvi ali kot mešanice. Te rastline morajo tla pokrivati najmanj v obdobju od 1. novembra tekočega leta do 15. februarja naslednjega leta. Košnja ozelenjene brežine teras je obvezna. Rastline se zmulči oziroma pokosi najpozneje do 30. maja naslednjega leta. Območje izvajanja zahteve je vinorodna dežela Primorska in vinogradi na terasah na območju celotne Slovenije.

 • Zaradi spremembe se višina plačil določi glede na nagib za vertikalo in teraso in znaša za vinograde z nagibom:

 • do vključno 35 %: vertikala 217,45 eura na ha letno, terasa 278,68 eura na ha letno (pred spremembo 105,42 eura na ha letno);

 • nad 35 %: vertikala 392,02 eura na ha letno, terasa 516,66 eura na ha letno (pred spremembo 171,12 eura na ha letno).

 

evidenceOb enem vas tudi obveščamo, da se je zaradi popravkov PRP za obdobje 20014-2020 posledično spremenila tudi Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16). Kar pomeni, da so se spremenile nekatere evidence za vodenje delovnih opravil KOPOP. Še vedno je zahtevano vodenje vseh evidenc! 

 

Viri:

– PRP: Posodobljene evidence o delovnih opravilih KOPOP za elektronsko vodenje (21.3.2016)
– Spremembe in dopolnitve ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje iz PRP 2014–2020 (25.3.2016)