Agencija RS za Kemtijske trge in razvoj podeželja je za ukrep “Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov” izdala 366 odločb, s katerimi je 266 upravičencem dodelila sredstva v skupni višini 4,3 milijona evrov.

Povprečna podpora na hektar znaša 19.828 evrov. S pomočjo dodeljenih sredstev bodo upravičenci prestrukturirali 218 hektarjev vinogradniških površin.

Odobrena sredstva bodo upravičencem nakazana v prvi polovici oktobra.

Sicer pa je namen podpore povečati konkurenčnost in kakovost pridelave v vinogradih s povečanjem obsega prestrukturiranih vinogradov in izboljšavo tehnologije obdelovanja.

Več info najdete na: ARSKTRP